E-DÖNÜŞÜM

 • 02
  EYL
  1026 hit
  E-DÖNÜŞÜM

   Konuyu detaylı öğrenmek ve izleyicilerimle de paylaşmak için Kanal 35’de yapımcısı ve sunucusu olduğum Senin Kariyerin adlı programımda E-dönüşümü ele almak istedim.

  Bu konu kiminle konuşulur aşamasına geldiğimde tekrar araştırma yapmam gerekti.

  Araştırmam neticesinde BTK ve GİB tarafından ilk kez yetkilendirilen İstanbul merkezli TÜRKKEP kurumu dikkatimi çekti. Genel Müdürü Sayın Yüksel SAMAST Bey’e ulaştım. Davetimi kabul etti ve programıma İstanbul’dan geldi.

  E- dönüşüm ile ilgili dikkat çekici başlıkları sizinle paylaşmak istedim. Umuyorum sizlere oldukça fayda sağlayacaktır.

  E-dönüşümle bireyler, kurumlar ve Türkiye ekonomisi kazanıyor?

  E-dönüşüm uygulamaları, çözümleri ve hizmetleri yaygınlaşıyor ve kullanıcı sayısı hızla artıyor. Ülkemizde elektronik imza ve zaman damgası düzenlemeleri ile 2004 yılında başlayan e-dönüşüm süreci, kayıtlı elektronik posta (KEP), e-tebligat, e-yazışma, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-beyanname, e-bildirge, e-devlet kapısı ve yeni başlayan e-kimlik uygulamaları ile kamu ve özel sektörde hızla yaygınlaşmış ve önemli sayılarda kullanıcıya ulaşmış bulunuyor. Elektronik ortamda yasal geçerliliği olan, güvenilir, inkâr edilemez şekilde e-belge paylaşımı ve bildirim aracı olarak kullanılan KEP sistemi sayesinde tüm kurumlar ve bireyler; resmi, ticari, hukuki işlerini elektronik ortamda hızlı, verimli ve tasarruflu şekilde yapabiliyor. 2015 yılında ülkemizdeki toplam KEP adresi sayısı 150 bini geçti. KEP adreslerinin %90’ı kurumsal, %10’u bireysel adreslerden oluşturuyor Kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile mali müşavir, avukat, doktor, mühendis gibi meslek mensupları ve beyaz yakalı profesyonel bireylerde KEP kullanımı yaygınlaşıyor. Bankalar, finans, sigorta, telekom, enerji, medya, havayolu, gümrük, lojistik, gıda şirketleri, holdingler, dağıtıcılar ve kurumsal şirketler ile yenilikçi vizyoner şirketler KEP sistemine hızlı bir şekilde geçiş yaptı. Kamu tarafında ise birçok kurum KEP gönderebilme ve alabilme, e-yazışma yapabilme ile ilgili altyapılarını hazırlamış durumda.

  2016’da KEP adres sayısı 2, kullanım oranı 5 kat artacak

  Türkiye’de 2015 sonu itibariyle, KEP adresi sayısı 150 bini geçti ve bu sayıya 2 yıl içinde ulaşıldı. KEP sistemi, e-tebligat ve e-yazışma gibi kamudaki önemli e-dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasını sağladığı gibi, aynı zamanda e-imza ve zaman damgasını kullanımını yaygınlaştırıyor. KEP ile resmi, ticari ve hukuki her türlü yazışma ve belge paylaşımının yasal geçerli ve güvenli yapılabilmesinden dolayı, özel sektörde de e-yazışma, e-mutabakat, e-bordro, e-sözleşme, e-teklif, e-bildirim, e-itiraz gibi birçok alanda KEP kullanımı yaygınlaşıyor ve gönderi adetleri artıyor. E-İmza ve mobil imza sayılarının ve zaman damgası sayısının özellikle KEP sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte 2016 yılında ve önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. 2016 yılında ülkemizdeki toplam KEP adres sayısının 2 kat, kullanım oranının ise 5 kat artacağı öngörülüyor.

  E-imza ve mobil imza sayısı 2016’da 2,5 milyona ulaşacak

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, Türkiye’de 2014 sonu itibariyle, toplam 1 milyon 650 bin adet e-imza ve mobil imza üretilmişti. 2015 sonu itibariyle, e-imza ve mobil imza toplamı 2 milyona ulaşmış bulunuyor. Böylece, 2015 yılsonu itibariyle elektronik imza toplam sayısında yüzde 20 oranında bir artış gerçekleşmiştir. E-imza sahiplerinin yüzde 20’sini 19-25 yaş arası, yüzde 40’ını 25-40 yaş arası, yüzde 40’ını 40 yaş ve üstü kullanıcılar oluşturuyor. E-imza kullanıcılarında %90’nın üzerinde memnuniyet olduğu görülüyor. Ülkemizdeki e-imza ve mobil imza sayısı toplamının 2016 yılsonunda 2,5 milyonu aşacağı öngörülüyor.

  2015’te 100 milyon e-fatura oluşturuldu, 2016’da bu sayı 500 milyon olacak

  2015 yılı sonu itibariyle e-fatura uygulamasına geçen ilave mükellefler ile toplam kullanıcı mükellef sayısı 48 bine ulaştı. E-fatura uygulamasına benzer bir uygulama olan e-arşiv faturaya 2.500 mükellef geçiş yaptı. Böylece e-fatura ve e-arşiv faturaya geçen mükellef sayısı toplamı 50 bini aştı. 2015 yılında ülkemizde toplam 100 milyon adet e-fatura oluşturuldu. 2016 yılında ise toplam oluşacak e-fatura âdetinin 500 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. E-Fatura ve e-Defter uygulamaları, kâğıt tüketiminin azaltılması, kargo ve noter masraflarının düşürülmesi gibi tasarrufları da beraberinde getiriyor. Yeni yasal düzenlemeler ve teknoloji alanındaki gelişmeler fatura, defter ve arşiv gibi iş süreçlerinin de elektronik ortama aktarılmasına olanak sağlıyor. 2016’da e-fatura ve e-defter sayısının yaklaşık 65 bin ila 70 bine çıkması bekleniyor.

  Kamuda e-tebligat ve e-yazışma başladı

  KEP sisteminden beklenen faydaların elde edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması açısından kamuda yürütülen e-tebligat ve e-yazışma projeleri büyük önem taşıyor. Adli ve idari tebligatlar, ülkemizde 2015 yılında ilk defa e-tebligat olarak gönderilip alınabilmeye başlandı. E-tebligat uygulaması ile birlikte zamanında ve doğru tebligat yapılması yargı sürecinin hızlanması ve hak kayıplarının önemli oranda azalması bekleniyor. Fiziki tebligatlara göre yüzde 50’nin üstünde maliyet avantajı sağlayan e-tebligat uygulaması, on binlerce ağacı da kesilmekten kurtaracak, asgari 100 milyon TL tasarruf sağlayacak. Kamuda yürütülen bir diğer önemli proje olan e-yazışma projesi de 2015 yılında ilk defa başlatılarak kısa sürede önemli kurumlar tarafından uygulanmaya başlandı. EPDK tarafından ülkemizde ilk defa başlatılan özel sektöründe dahil edildiği e-yazışma projesi kapsamında, elektrik ve doğal gaz dağıtım ve perakende lisansı almış şirketlere, tüketici şikayetlerinin KEP sistemi üzerinden e-yazışma paketi (EYP) olarak gönderilmesi ve aynı şekilde cevaplarının da e-yazışma paketi olarak alınması uygulamasına geçildi.

  Yasal düzenlemeler ne diyor?

  Maliye Bakanlığı tarafından (Gelir İdaresi Başkanlığı) 20.06.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile işletmelerde e-Defter ve e-Fatura zorunluluğunun kapsamı genişletildi. Tebliğe göre, 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren, 2015 veya takip eden hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren kapsama dahil edilecek. Ayrıca 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler 2014 hesap döneminde bu şartı sağlıyorlarsa 01.01.2016 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundalar. Belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belge olarak tanımlanan E-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip. E-Fatura düzenlemeleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 397-416-424-433 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğleri ile yapılmıştır.

  Her yıl ortalama 20 bin ağaç kesilmekten kurtulacak 

  E-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura gibi çözümler, kurumlara çok daha hızlı, güvenli, verimli, tasarruflu, kaliteli ve kolay iş yapma avantajı sunuyor. Maliye Bakanlığının yaptığı “2016 yılında beklendiği gibi 50 bin e-Fatura ve e-Defter kullanıcısı olması halinde, heryıl ortalama 20 bin ağaç kesilmekten kurtulacak ve ilave 125 milyon lira kaynak tasarrufu sağlanacak” açıklaması da bu öngörümüzü doğruluyor.

  E-Saklama hizmeti de sunuluyor

  Ülkemizde yeni başlayan ve TÜRKKEP tarafından hizmete açılan bir diğer önemli bir e-dönüşüm uygulaması ise yasal geçerli ve güvenli elektronik saklama hizmeti. E-Saklama; resmi, hukuki ve ticari her türlü belgenin elektronik ortamda yasal geçerli, güvenli şekilde istenen süre boyunca saklanmasını, istendiğinde bu belgelere kolay ulaşılabilir olmasını ve yasal ibraz yükümlülüklerinin saklanan e-belgenin sunularak yerine getirilmesini sağlayan bir sistem. TÜRKKEP, Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamındaki KEP düzenlemelerine göre aldığı yetki ile katma değerli hizmetlerden biri olarak yasal geçerli ve güvenli e-saklama hizmeti de veriyor. TÜRKKEP, aynı zamanda Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında GİB tarafından yapılan e-fatura ve e-defter düzenlemeleri kapsamında aldığı “Saklamacı Kuruluş” yetkisi ile de yasal geçerli ve güvenli e-saklama hizmetlerini ülkemize sunan ilk güven kurumu.

  Bütün e-hizmetler yüksek teknolojik altyapısı ile sağlanıyor

  TÜRKKEP, e-Dönüşüm alanında kurumların ihtiyaçlarını belirlemeleri konusunda onlara rehberlik ediyor. E-Dönüşüm ürünlerini faaliyet alanları içerisinde konumlandırabilmeleri için teknik altyapılarına entegre olabilen çözümleri bütünleşik olarak tek elden sağlıyor. Kendi geliştirdiği yazılım teknolojisi, İstanbul ve Ankara’da iki ayrı veri merkezinde kurulu yüksek teknolojik altyapısı, yetkin ve nitelikli insan kaynağı, bilgi güvenliği (ISO 27001), iş sürekliliği (ISO 27031 ve ISO 22301), kişisel verilerin korunması (BS 10012), çevre (ISO 14001), kalite (ISO 9001), BT hizmet yönetimi (ISO 22000) ile müşteri memnuniyeti (ISO 10002) standartları ve ITIL yönetişim kriterleri ile tam uyumlu olarak Türkiye genelinde bireylere, şirketlere ve kurumlara gerekli tüm hizmetleri güvenli, hızlı, kaliteli ve uygun maliyetlerle veriyor.

  TÜRKKEP, tüm e-hizmet ve çözümleri bütünleşik veren yetkili güven kurumu

  TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetleri sağlamak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş bir hizmet sağlayıcı. TÜRKKEP, ayrıca e-Fatura, e-Defter ve E-Arşiv Fatura hizmetleri ve çözümleri sağlamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcısı. TÜRKKEP, Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki düzenlemelere uygun olarak, yetkili bir ESHS ile anlaşmalı olarak da güvenli e-imza hizmetleri veriyor. TÜRKKEP aynı zamanda E-Saklama hizmeti vermek üzere, Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki kayıtlı elektronik posta (KEP) düzenlemelerine göre BTK, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki, e-Tebligat, e-Fatura, e-Defter ve E-Arşiv Fatura düzenlemelerine göre de GİB tarafından yetkili bir güven kurumu. TÜRKKEP, böylece her türlü elektronik belgenin yasal geçerli ve güvenli şekilde oluşturulması, gönderilmesi, alınması ve saklanması için gerekli tüm e-hizmetleri ve çözümleri veren yetkili bir güven kurumu. TÜRKKEP, sahip olduğu yetkileri, güvenilirliği, birikimi, teknolojik altyapısı, çözüm ve hizmet zenginliğiyle, ülkemizin öncü güven kurumu olarak tüm şirketlere, kurumlara, kuruluşlara ve bireylere kayıtlı elektronik posta (KEP), e-İmza, e-Tebligat, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-Mutabakat, e-Bordro, e-Yazışma ve e-Saklama gibi e-dönüşüm hizmetlerini tek elden ülke genelinde yaygın hizmet ağı ile sağlayabiliyor. TÜRKKEP, müşterilerinin bilgilerini, belgelerini, kayıtlarını ve delillerini bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması standartlarına ve yasal mevzuata uygun olarak koruyor, müşterilerine hızlı, kaliteli, güvenilir ve katma değerli hizmetler veriyor.

  E- dönüşümün avantajlarını hepimizin yaşaması dileğiyle

  Saygı ve sevgilerimle

  Gonca Elibol